Adatkezelési tájékoztató

1. NYILATKOZAT CÉLJA

Jelen nyilatkozat célja, hogy tájékoztatást nyújtson Dlabs Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól és azok érvényesítésének lehetőségeiről a www.dlabs.hu weboldalhoz (a továbbiakban honlap) kapcsolódóan.

Adatkezelő a honlap működtetése során a hírlevélre regisztrálók (továbbiakban: Érintett), illetve a kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltők (továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezeli.


2. DEFINÍCIÓK

Jelen tájékoztatóban a következő fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

2.1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

2.2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2.3. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.4. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

2.5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja.

2.6. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

2.7. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.8. Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

2.9. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

2.10. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

2.11. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

2.12. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

2.13. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

2.14. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

2.15. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

2.16. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

2.17. Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

2.18. A jelen tájékoztatóban nem meghatározott fogalmakat az Infotv.-ben meghatározott jelentéssel kell értelmezni.


3. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Dlabs Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14.
Levelezési cím: 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 13. Félemelet 1.
Adószám: 26283717-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-321962
Telefonszám: +36-1/300-9262
E-mail cím: [email protected]


4. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

4.1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

4.2 Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.


5. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

5.1. Hírlevélre feliratkozás esetében kezelt adatok:
  • év,
  • e-mail cím.
5.2. Kapcsolatfelvételkor kezelt adatok:
  • név,
  • e-mail cím,
  • egyéb, önként megadott adat (pl. telefonszám).

6. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

6.1. Az adatkezelésre minden esetben Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a hírlevél feliratkozás során, illetve a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

6.2. A hozzájárulást Érintett a hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelés tekintetében a hírlevélre történő feliratkozás során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával és a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával adja meg.

6.3. A hozzájárulást Érintett a kapcsolatfelvételre és -tartásra vonatkozó adatkezelés tekintetében a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával és a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával adja meg.

6.4. A hírlevél feliratkozás során megadott adatok kezelésének célja akár reklámot is tartalmazó hírlevelek Érintett által megadott e-mail címre történő elküldésének biztosítása. Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag hírlevél küldésre használja.

6.5. A kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül megadott adatok kezelésének célja Érintettel való kapcsolatfelvétel biztosítása. Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag kapcsolattartásra használja. A megkeresés történhet elektronikus úton, valamint telefonon, amennyiben Érintett telefonszámát megadta.

6.6. Adatkezelő a megadott személyes adatokat a 6.4. és 6.5. pontban leírtaktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személy számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

6.7. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Az űrlapot kitöltő személy az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag a kitöltőt terheli.


7. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

7.1. A személyes adatok kezelése hírlevélre feliratkozás esetében határozatlan ideig, de legkésőbb a hírlevélről való leiratkozásig tart. Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a 9.4. pont szerinti elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel. Hírlevélről leiratkozás esetén Adatkezelő legfeljebb 30 naptári napon belül törli nyilvántartásaiból Érintett személyes adatait és ezt követően – esetleges újabb feliratkozásig – nem küld további hírlevelet Érintett számára.

7.2. A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során megadott adatok kezelése az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az utolsó ügyintézéstől számított maximum 5 évig tart. Érintett bármikor ingyenesen visszavonhatja hozzájárulását a 9.4. pont szerinti elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel. A hozzájárulás visszavonása esetén Adatkezelő legfeljebb 30 naptári napon belül Érintett személyes adatait törli nyilvántartásaiból és ezt követően – a kapcsolatfelvételi űrlap esetleges újbóli kitöltéséig – nem keresi meg Érintettet.


8. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő azon belső munkatársai jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik.

Adatkezelő az adatokat harmadik személy felé nem továbbítja. Ez alól kivételt képez a jogszabály által előírt kötelező adatszolgáltatás esete.


9. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

9.1. Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni Adatkezelő által kezelt, Érintettre vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat, a 9.4. pont szerinti elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel.

9.2. Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad Érintettre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 naptári napon belül, írásban.

9.3. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

9.4. Érintett a jogait az alábbi elérhetőségen gyakorolhatja: E-mail cím: [email protected]

9.5. Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő a 9.4. pont szerinti e-mail címre küldött kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 30 naptári napon belül helyesbíti vagy törli az adatokat.

9.6. Ha Adatkezelő az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő legfeljebb 30 naptári napon belül írásban közli a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

9.7. Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 naptári nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

9.8. Érintett – az Info.tv. (2011. évi CXII. tv.), valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján – panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; www.naih.hu) fordulhat.

9.9. Amennyiben az űrlapot kitöltő személy a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult a kitöltővel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.


10. ADATBIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

10.1. Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

10.2. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

10.3. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.


11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11.1. A honlap kódja Dlabs Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni, erre Dlabs Kft. nem rendelkezik ráhatással.

11.2. A honlap tartalmazhat más vállalatok weboldalaira mutató linkeket. Az ilyen linken keresztül Dlabs Kft. által meglátogatott külső webhelyek adatvédelmi intézkedéseiért Dlabs Kft. nem vállal felelősséget, ezen külső webhelyek adatvédelmi szabályairól Érintett feladata tájékozódni.

11.3. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatásokat a honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.


Budapest, 2022. április 7.